Axel - Made in Meble
like

Axel

Fun nowo??ci technologicznych ... w wystroju wn?trz szukam przede wszystkim rozwi?za?? funkcjonalnych. Uwielbiam stare meble za ich ponadczasowy urok. Niestety teraz cz?sto brakuje im "praktycznej" strony, optymalizacji ich pojemno??ci, nowoczesnych dodatk??w. St?d pomys??y, kt??ry mnie inspiruj?, aby zobaczy? co?? wi?cej ni?? tylko ciemny mebel, spr??bowa? zmieni? organizacj? wn?trza, a nawet jego podstawow? funkcje. Czy mo??e by? ??r??d??em ??wiat??a i / lub d??wi?k??w? Czy by??by to przedmiot bardziej u??yteczne w innej funkcji? jak go uczyni? bardziej "praktycznym"? Zasadniczo, w jaki spos??b mo??emy dopasowa? go do naszego stulecia?
Mo??e niekt??re opisane projekty wydadz? si? szalone, oryginalne, ale - i to jest dla mnie najwa??niejsze - nie pozostan? oboj?tne. Do zobaczenia!

propozycje