Regulamin i polityka prywatno??ci - Made In Meble

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNO??CI

Regulamin

Made in Meble respektuje prawa Konsumenta. Niniejszy Regulamin wynika z postanowień Ustawy o Prawach Konsumenta i jej postanowienia są nadrzędne w stosunku do Regulaminu.

W przypadku wątpliwości co do interpretacji postanowień Regulaminu pierwszeństwo mają przepisy Ustawy.I. DEFINICJE

W niniejszym regulaminie zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

a. „Made in Meble”- Ewa Stasik z siedzibą przy ul. Papieskiej 8 w Porębie Żegoty, 32-566 Alwernia woj. małopolskie, zarejestrowana w Urzędzie Gminy Alwerni pod numerem NIP 6791120292, REGON 367728065, adres e-mail: info@made-in-meble.com

b. „Serwis” – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.made-in-meble.com oraz jej podstrony umożliwiające zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Made in Meble.

c. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.

d. "Produkt" - dostępna na stronie internetowej rzecz będąca przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Made in Meble.

e. "Umowa sprzedaży" - umowa zawierana pomiędzy Konsumentem a Made in Meble za pośrednictwem Serwisu.

f. "Zamówienie" - oświadczenie woli Konsumenta złożone za pośrednictwem Serwisu w celu zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Made in Meble.II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Made in Meble na rzecz Konsumenta polegające na umożliwieniu mu złożenia oferty zakupu produktu.  

2. Produkty oferowane przez Made in Meble są sprzedawane wyłącznie drogą internetową, firma nie posiada sklepu stacjonarnego. Prowadzimy sprzedaż wysyłkową ale istnieje także możliwość indywidualnego odbioru zakupionego towaru w pracowni po wcześniejszym zapłaceniu za towar w formie przelewu i ustaleniu terminu odbioru.

3. Ceny produktów prezentowanych w serwisie są wyrażone w złotych polskich. Made in Meble może dokonywać modyfikacji zakresu oferty, cen, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne.

4. Podane w Serwisie ceny w kartach produktów nie obejmują kosztów wysyłki. Koszty przesyłki ustalane są indywidualnie z klientem przed realizacją zamówienia.

5. Złożenie zamówienia w Serwisie jest równoznaczne z akceptacją przez Konsumenta niniejszego Regulaminu

6. Made in Meble wystawia rachunek uproszczony na zakupione produkty.

7. Konsument oraz Made in Meble uzgadniają formy kontaktu w celu realizacji zamówienia na kontakty drogą elektroniczną (poczta elektroniczną)oraz telefonicznie.  III. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Konsument chcący złożyć ofertę zakupu wysyła odpowiedni formularz udostępniony na stronie lub email na adres info@made-in-meble.com. Może również kontaktować się telefonicznie z Made in Meble podając szczegółowe informacje jakim produktem jest zainteresowany.

 2. Produkt zostanie zablokowany na stronie Made in Meble z informacją „rezerwacja”.  Made in Meble kontaktuje się z Konsumentem przedstawiając koszty przesyłki.

3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie, gdy Made in Meble wyśle do Konsumenta potwierdzenie dostępności produktów wraz z pełnym określeniem świadczeń. 

4. Konsument dokonuje płatności w formie przelewu na podane konto bankowe.

5. Made in Meble po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy rozpoczyna realizację zamówienia. Brak wpłaty na konto 7 dni kalendarzowych oznacza rezygnację przez Konsumenta z oferty zakupu. IV. DOSTAWY

1. Dostawy produktów do Konsumenta są płatne, chyba że Made in Meble z Konsumentem uzgodnią inaczej. Informacje o kosztach przesyłek określone zostały w dziale Serwisu "Koszty dostawy". Jeżeli Konsument nie zgadza się na wysokość kosztów przesyłki ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży. 

2. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym czas dostawy produktów wynosi od 2 do 5 dni roboczych liczonych od dnia uznania płatności na rachunku bankowym Made in Meble, chyba że Konsument wraz z Made in Meble uzgodnią inny dogodny dla niego termin dostawy. 

3. Istnieje opcja odbioru osobistego w pracowni – wówczas za produkt również należy dokonać wcześniejszej płatności przelewem i ustalić konkretny termin odbioru.W przypadku wyboru przez Konsumenta obioru osobistego produkt jest dostępny do odbioru od dnia zaksięgowania płatności na koncie Made in Meble.

4. Jeśli doręczone przez dostawcę produkty zostały uszkodzone podczas transportu, Konsument powinien niezwłocznie skontaktować się z Made in Meble w celu poinformowania o tym fakcie. Made in Meble dokona wówczas reklamacji świadczonej usługi transportu u dostawcy. Jeśli Klient nie poinformuje o szkodzie powstałej w czasie transportu, nie ma to żadnego wpływu na ustawowe warunki gwarancji. Konsument ma prawo zgłoszenia reklamacji u dostawcy.

5. Odbiór osobisty produktów przez Konsumenta jest bezpłatny. Odbiór osobisty jest dostępny w pracowni Made in Meble tj. Sanka 326, 32-067 Tenczynek; Małopolska po wcześniejszym ustaleniu terminu.  V. PŁATNOŚCI

1. Z tytułu realizacji Umowy sprzedaży dokonanej za pomocą Serwisu Made in Meble udostępnia Konsumentowi płatność przelewem na rachunek bankowy.

2. Opłaty za realizację zamówienia należy kierować na konto bankowe:ING Bank Śląski 22 1050 1302 1000 0092 4391 3739 lub

mbank: 42 1140 2004 0000 3602 7704 3050

Odbiorca: Ewa Stasik Made in Meble

Adres odbiorcy: ul. Papieska 8, 32-566 Poręba Żegoty

Tytuł przelewu: numer katalogowy produktu

Zamawiający: Imię i nazwisko

Kwota przelewu: końcowa suma zamówienia

3. Wpłaty na konto bankowego Konsument powinien zrealizować w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia.V. GWARANCJA 

1. Podstawą określająca zakres odpowiedzialności Made in Meble względem Konsumenta w zakresie gwarancji są powszechnie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego. Made in Meble zobowiązany jest do dostarczenia produktów bez wad. Produkt jest niezgodny z umową w przypadku gdy:

a) nie ma właściwości, o których istnieniu Made in Meble zapewnił Konsumenta, przedstawiając go w Serwisie

b) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Made in Meble przy zawarciu umowy, a made in meble nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia

c) został wydany Konsumentowi w stanie niezupełnym.IV. REKLAMACJE 

1. Reklamacje Konsument może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: info@made-in-meble.com lub telefonicznie pod nr 606 241 313.

2. Made in Meble zaleca, aby Konsument realizujący zgłoszenie reklamacji podał informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, opis rodzaju i terminu wystąpienia nieprawidłowości, żądania w związku z wystąpieniem nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. 

3. Made in Meble ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania informacji o zgłoszeniu reklamacji. Brak ustosunkowania się oznacza uznanie reklamacji Konsumenta za zasadną.

4. Konsument który zgłasza reklamację powinien dostarczyć wadliwy produkt na adres pracowni Made in Meble. 

5. Konsument ponosi koszty zwrotu produktu.  

6. Made in Meble informuje, iż Konsument może skorzystać z pomocy powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych (m.in.  Federacja  Konsumentów,  Stowarzyszenie  Konsumentów Polskich), a także Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji  Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.V. POUCZENIE O MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

1.  Konsument ma prawo do bez kosztowego odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania od Made in Meble zamówionego produktu. Aby skutecznie odstąpić od umowy sprzedaży Konsument powinien poinformować o takim zamiarze Made in Meble w przeciągu 14 dni za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: info@made-in-meble.com.  W celu zrealizowania odstąpienia od umowy sprzedaży Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy sprzedaży, co jednak może nastąpić w innej formie.

2. Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży. Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy sprzedaży, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go na poniższy adres: Ewa Stasik Made in Meble, ul. Papieska 8, 32-566 Poręba Żegoty — Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących  produktów(*)/o świadczenie następującej usługi (*)— Data zamówienia (*)/data odbioru (*)— Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)— Adres konsumenta(-ów)— Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)— Data_______________(*) Niepotrzebne skreślić3. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży, Made in Meble zwróci Konsumentowi poniesione koszty, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez Made in Meble, standardowa usługa dostawy), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Zwrot kosztów poniesionych przez Konsumenta następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do Made in Meble płatność. Koszt odesłania towaru w sytuacji odstąpienia od umowy ponosi Konsument. Made in Meble zwraca Konsumentowi koszty w momencie otrzymania produktów, po sprawdzeniu że produkt został zwrócony w stanie nie naruszonym.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza stwierdzenie, iż produkt nie posiada właściwości i cech bądź nie nadaje się do celów o których Made in Meble poinformował konsumenta w momencie zawierania umowy sprzedaży.

5. Zwroty należy kierować na adres pracowni Made in Meble, Sanka 326, 32-067 Tenczynek .

6. W przypadku projektów wykonanych na indywidualne zamówienie klienta nie przyjmujemy zwrotów.V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Made in Meble  zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzania  zmian do niniejszego Regulaminu  z  ważnych  przyczyn  to  jest:  zmiany przepisów  prawa;  zmiany  sposobów  płatności  i  dostaw  -  w  zakresie,  w  jakim  te  zmiany  wpływają  na  realizację postanowień  niniejszego  Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Konsumentów Made in Meble. 

2. Zmiany  Regulaminu  nie  będą  w  żaden  sposób  naruszać  praw  nabytych konsumentów przed dniem wejścia w życie  zmian  Regulaminu

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego;  ustawy  o  świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną  dla  Umów  Sprzedaży  zawartych  do  24  grudnia  2014  r. z  Klientami,  przepisy  ustawy  o  prawach  konsumenta  oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego  prawa sprzedaży.VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI - INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCHW związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), uprzejmie informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu) są wykorzystywane przez administratora w celu przekazywania informacji związanych z przygotowaniem dla Państwa wyceny i realizacji zamówień.

Administratorem danych jest Ewa Stasik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Made In Meble (ul. Papieska 8, 32-566 Poręba Żegoty).

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona w umowie, ofercie bądź formularzu kontaktowym.

Podane przez Państwa dane będą przechowywane przez administratora przez okres 12 miesięcy od ostatniego kontaktu. Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim chyba, że nastąpi konieczność udostępnienia tych danych podmiotom świadczącym usługi informatyczne, prawne lub księgowe na rzecz administratora albo organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w celu wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich lub do organizacji międzynarodowych. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także usunięcia (co również wiąże się z zakończeniem korzystania z usług świadczonych przez administratora).

Informujemy również, że są Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

Wszelkie żądania w tym zakresie należy kierować na adres e-mail: info@made-in-meble.com